16. december 2018 kl. 15: Sengeløse Kirke holder julekoncert med Facett

Sengeløse KirkeFacet har tidligere givet julekoncert i Sengeløse Kirke, og vi glæder os til at være tilbage i den smukke gamle kirke.

Koncerten indledes med en afdeling med sopranen Magdalena Kozyra og Frederik Jerichau Malmquist på klaver. Magdalena Kozyra synger i DRs kor, så glæd jer til at opleve hendes smukke sopran.

Facett præsenterer flere større korværker – bl.a. to udsnit af Karl Jenkins ’The armed Man’- Sanctus og Agnus Dei, og dernæst Bachs ’Bricht an’ og Mozarts ’Laudate Dominum’, efterfulgt af carols og de dejlige danske julesalmer.  Frederik Jerichau Malmquist akkompagnerer.  Alt under ledelse af Facetts dygtige dirigent Jan Thornberg.

Og der vil selvfølgelig også blive mulighed for at synge med på  julens salmer, så alle kommer i  julestemning.

På gensyn i Sengeløse Kirke,  Landsbygaden 35, Sengeløse, 2630 Taastrup.

Tirsdag 2. oktober 2018: Efterårskoncert med Facett og Vestegnens Harmonika Klub

Facett prøver i år noget nyt. Vi er blevet inviteret af Vestegnens Harmonika Klub og synes det kunne være sjovt at lave en koncert sammen i Rønnevang Kirke. 

Vi har til denne koncert valgt et varieret program med danske efterårs- og aftensange,  musicals bl.a Atlantis og lidt opera, så der kommer en lille afveksling fra harmonikamusikken.

Facett dirigeres af vores faste dirigent Jann Thornberg og ledsages af pianist.

Mød os i den smukke Rønnevang Kirke kl. 19.30, Taastrup Hovedgade 150, 2630 Taastrup.

Efterår 2018

I efteråret 2018 synger Facett klassisk kormusik mikset med danske og engelske efterårs- og vintersange og selvfølgelig et julerepertoire.

Julekoncerten indeholder flere større korværker, bl.a. 2 udsnit af Jenkins ’The armed man’- Sanctus og Agnus Dei, Bachs ’Bricht an’ og Mozarts ’Laudate dominum’.
Koncerten indledes med afdeling for sopransolo af Magdalena Kozyna og pianist Frederik Malmquist.

Som noget nyt i år går Facett sammen med ’Harmonikaerne’ og præsenterer efterårskoncert i Rønnevang Kirke med en efterårssange og sange fra korværket Atlantis.

Aktuel information #1 – 2. halvår 2018

Kære Facetter.

Onsdag d. 22. august kl. 19 byder vi velkommen til en ny sæson.
Repertoiret for efterår og jul 2018 står i kormappen nedenfor.
De noder, vi tidligere har sunget i koret, er markeret med rødt – find dem frem fra jeres gemmer, hvis I har været med til at synge dem.

Koncerter:

2. oktober kl. 19:30 er vi med til koncert i Rønnevang Kirke sammen med Vestegnens Harmonikaklub
16. december kl. 15 har vi julekoncert i Sengeløse Kirke sammen med Frederik Malmqvist og Magdalena Kozyra.

Korweekend 26. – 28. oktober 2018:

Alter og tenorer arrangerer. Der indkaldes til møde i september

Fortsat god sommerferie – det ser ud til at sommervejret fortsætter.

Forår 2018: Eversmiling Liberty

I foråret 2018 synger Facett et usædvanlig og spændende rytmisk program.
Hovedværket er et oratorium af komponisterne Jens Johansen og Erling Kullberg – EVERSMILING LIBERTY.
Vi skal arbejde sammen med solister og god rytmisk trio med musikere, vi tidligere har arbejdet sammen med. Så vi glæder os til at komme i gang.

Citat fra Jens Johansen og Erling Kullberg:
I Eversmiling Liberty har vi ønsket at skrive et stykke,der ikke kræver scenisk aktion,og som giver koret en mere central placering. Det er præcis, hvad der ligger i betegnelsen ‘oratorium’: et stykke musikdramatik der “ses med ørerne”.

Eversmiling Liberty følger Maccabæernes frihedskamp. Historien har vi fra Händels oratorium Judas Maccabæus, hvis tekst vi har brugt i bearbejdet form. Denne tekst forekom os at besidde en god del af de dramatiske kvaliteter, vi havde brug for, og på baggrund af det politiske opbrud i verden i begyndelsen af 1990’erne virkede emnet i høj grad aktuelt.
Det er historien om et undertrykt folks kamp for friheden og det sejr i kraft af klippefast tro – dels på Gud som den egentlige leder af sit folk, dels på sig selv som enig folkemasse.

Det er en historie, som er rig på stærke følelsesmæssige udtryk – lige bevægende i nederlagets og sejrens stund.

22. august 2018: Åbent hus

Efter et godt forår og en flot rytmisk sommerkoncert med musikere og solister, så er vi i hopla til at starte på et par klassiske korværker.

Koret har eksistereret i over 45 år og alle år i Taastrup Kulturcenter, Poppelvej 12, kl. 19-22, hvor vi har gode øvefaciliteter og omgivelser. Vi synger normalt rytmisk om foråret med viser, swing, musical og jazz og om efteråret mere klassisk op til jul.

Ca. hvert 3-4 år tager på en lille korrejse og hvert år holder vi korweekend med god tid til at øve og en festlig aften sammen. Vi arbejder hårdt, men der er også tid til det sociale og lidt sjov. Vi har en dygtig dirigent, der hele tiden ”flytter” os. Nye korsangere optages under hensyntagen til stemmefordelingen.

Vi optager nye sangere, især herrer den 22. august eller en af de følgende onsdage. Se mere på www.koretfacett.dk eller på facebook.

I efteråret 2018 synger Facett klassisk kormusik, danske og engelske efterårs- og vintersange og selvfølgelig et julerepertoire. Desuden en afdeling for sopransolo og klaver med Magdalena Kozyna og pianist Frederik Malmquist.

Som noget nyt i år går Facett sammen med ’Harmonikaerne’ og præsenterer en efterårskoncert i Rønnevang Kirke med efterårssange og sange fra korværket Atlantis. Mere senere.

På gensyn den 22. august.

Privatlivspolitik

Foreningen Facetts dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Foreningen Facett er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
CVR: 29662991

Kontaktperson: Anne Sørensen (facett@koretfacett.dk)

Hjemmeside: www.koretfacett.dk

Mail: facett@koretfacett.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

CPRnr for medlemmer der ikke er bosidende i Høje-Taastrup Kommune samt for prokurister (formand og kasserer)

2) Oplysninger om underviser (korets dirigent)

Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse

Løn og timetal – Høje Taastrup Kommune administrerer lønudbetaling

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

Behandling efter lovkrav

Behandling med samtykke

Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

Kontakt til foreningens bank (prokurister)

Administration af din relation til os

Udsendelse af Nyhedsbreve fra foreningen til medlemmerne

2) Formål med behandling af oplysninger fra underviser (dirigent):

Håndtering af undervisers hverv og pligter i foreningen

Udbetaling af løn og godtgørelser (løn administreres af Høje-Taastrup Kommune)

Administration af din relation til os

Udsendelse af Nyhedsbreve fra foreningen til underviser

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesse-afvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.

Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

Information om undervisning, repertoire, afholdelse af koncerter samt andre aktiviteter

Brug af billeder taget ved eller i forbindelse med koncerter.

Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.

Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Almindelige personoplysninger videregives kun til foreningens medlemmer (medlemsliste) og til Høje Taastrup Kommune.
Kontaktoplysninger for bestyrelsesmedlemmer oplyses på foreningens hjemmeside og i diverse pjecer.
Undervisers (dirigentens) CV fremgår af foreningens hjemmeside og i pressemeddelelser.
Følsomme personoplysninger (CPRnr) videregives kun til Høje Taastrup Kommune (som led i vor rapportering vedr. folkeoplysningsloven) og til foreningens bank (oplysninger vedr. prokurister).

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som lønnet underviser:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
Rapporteringer til Høje Taastrup Kommune opbevares dog indeværende år plus 5.

Lønnet underviser:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: Indeværende år plus 5.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer som undervisere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen i foden i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

25. maj 2018

Søndag 3. juni kl. 15.00: Eversmiling Liberty

Facett synger en usædvanlig og spændende rytmisk koncert i Rønnevang Kirke som led i Taastrups Kultur’en.

Hovedværket er et oratorium af komponisterne Jens Johansen og Erling Kullberg – ’EVERSMILING LIBERTY’ inspireret af Händels oratorium ’Judas Maccabæus’.

Oratoriet opføres med solister og en rytmisk trio med musikere, vi tidligere har arbejdet sammen med.

Glæd jer til en usædvanlig koncert i Rønnevang Kirke søndag kl. 15.00, Taastrup Hovedgade 150, 2630 Taastrup.

Læs her fra de to komponister:

I Eversmiling Liberty har vi ønsket at skrive et stykke, der ikke kræver scenisk aktion, men giver koret en mere central placering. Det er præcis, hvad der ligger i betegnelsen ‘oratorium’: et stykke musikdramatik der “ses med ørerne”.

’Eversmiling Liberty’ følger Maccabæernes frihedskamp. Historien har vi fra Händels oratorium ’Judas Maccabæus’, hvis tekst vi har brugt i bearbejdet form. Denne tekst forekom os at besidde en god del af de dramatiske kvaliteter, vi havde brug for, og på baggrund af det politiske opbrud i verden i begyndelsen af 1990’erne virkede emnet i høj grad aktuelt.

Det er historien om et undertrykt folks kamp for friheden og dets sejr i kraft af klippefast tro, dels på Gud som den egentlige leder af sit folk, dels på sig selv som et enig folk.

Det er en historie, som er rig på stærke følelsesmæssige udtryk – lige bevægende i nederlagets og sejrens stund.