Privatlivs-politik

Foreningen Facetts dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Foreningen Facett er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
CVR: 29662991

Kontaktperson: Anne Sørensen (facett@koretfacett.dk)

Hjemmeside: www.koretfacett.dk

Mail: facett@koretfacett.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

CPRnr for medlemmer der ikke er bosidende i Høje-Taastrup Kommune samt for prokurister (formand og kasserer)

2) Oplysninger om underviser (korets dirigent)

Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse

Løn og timetal – Høje Taastrup Kommune administrerer lønudbetaling

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne fra dig.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. Lovlige grunde til behandling er særligt:

Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

Behandling efter lovkrav

Behandling med samtykke

Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

Kontakt til foreningens bank (prokurister)

Administration af din relation til os

Udsendelse af Nyhedsbreve fra foreningen til medlemmerne

2) Formål med behandling af oplysninger fra underviser (dirigent):

Håndtering af undervisers hverv og pligter i foreningen

Udbetaling af løn og godtgørelser (løn administreres af Høje-Taastrup Kommune)

Administration af din relation til os

Udsendelse af Nyhedsbreve fra foreningen til underviser

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesse-afvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling.

Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

Information om undervisning, repertoire, afholdelse af koncerter samt andre aktiviteter

Brug af billeder taget ved eller i forbindelse med koncerter.

Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen.

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.

Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

Almindelige personoplysninger videregives kun til foreningens medlemmer (medlemsliste) og til Høje Taastrup Kommune.
Kontaktoplysninger for bestyrelsesmedlemmer oplyses på foreningens hjemmeside og i diverse pjecer.
Undervisers (dirigentens) CV fremgår af foreningens hjemmeside og i pressemeddelelser.
Følsomme personoplysninger (CPRnr) videregives kun til Høje Taastrup Kommune (som led i vor rapportering vedr. folkeoplysningsloven) og til foreningens bank (oplysninger vedr. prokurister).

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som lønnet underviser:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
Rapporteringer til Høje Taastrup Kommune opbevares dog indeværende år plus 5.

Lønnet underviser:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier: Indeværende år plus 5.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer som undervisere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen i foden i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

25. maj 2018